Skip to content

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Υπεύθυνη Επεξεργασίας είναι η Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «POLITIS OUT OF HOME ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙA Ι.Κ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «POLITIS ΟΟΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», η οποία εδρεύει στoυς Αγίους Αναργύρους Αττικής, οδός Νικ. Πλαστήρα, αριθ. 172, με Α.Φ.Μ. 800494869, (στο εξής η «Εταιρεία»), email: info@politisgroup.com, τηλ: 2102648300. Αυτό σημαίνει ότι η Εταιρεία καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με την εν γένει εφαρμοστέα νομοθεσία. Ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (Ε.Ε.) 2016/679 που έχει τεθεί σε ισχύ από την 25.05.2018 (ΓΚΠΔ), την εθνική νομοθεσία (Ν. 4624/2019) και τις σχετικές οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.), όπως εκάστοτε ισχύουν, δεσμεύεται να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών της ιστοσελίδας www.politisgroup.com (εφεξής η «Ιστοσελίδα») και των χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της, που τίθενται σε επεξεργασία από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα της Εταιρείας, για λόγους που προκύπτουν από τις σχετικές συναλλακτικές σχέσεις, τις έννομες υποχρεώσεις, ή το εκάστοτε έννομο συμφέρον της Εταιρείας. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου, απευθύνεται στο σύνολο των φυσικών προσώπων, τα οποία εισέρχονται και πλοηγούνται στην ιστοσελίδα www.politisgroup.com.

Προκειμένου να είναι διαφανής ο τρόπος συλλογής, χρήσης και αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων σας, η Εταιρεία ενθαρρύνει τους επισκέπτες της ιστοσελίδας, να διαβάσουν την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, με σκοπό να λάβουν τις ακόλουθες πληροφορίες και να έχουν μια πλήρη ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων:

1) Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργαζόμαστε και πώς τα χρησιμοποιούμε

Λαμβάνουμε και αποθηκεύουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες μας παρέχετε εν γνώσει σας και όχι από τρίτες πηγές, στις εξής περιπτώσεις:

α) όταν επιθυμείτε την επίσκεψη και την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα www.politisgroup.com ως απλός επισκέπτης, είτε μέσω της πλατφόρμας του Facebook, του Instagram και του LinkedIn, εισάγοντας το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) σας,

β) όταν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας, εισάγοντας τα εξής προσωπικά στοιχεία: όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το μήνυμά σας

Δεν επεξεργαζόμαστε δεδομένα που αφορούν σε άτομα ηλικίας κάτω των 15 ετών. Εάν είστε κάτω των 15 ετών, υποχρεούστε να έχετε τη συγκατάθεση των γονέων ή του νομίμου αντιπροσώπου σας. Εάν διαπιστωθεί η συλλογή προσωπικών δεδομένων ατόμου ηλικίας κάτω των 15 ετών, χωρίς να ισχύει ο ανωτέρω όρος, ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα προβεί στη διαγραφή των δεδομένων αυτών το συντομότερο δυνατό.

2) Δικαιώματα υποκειμένου

Σε κάθε περίπτωση, εσείς έχετε τον έλεγχο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ειδικότερα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του ΓΚΠΔ, ως υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα:

  • Δικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης, ανακοίνωσης και ρυθμίσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (άρ. 12, 13, 14 ΓΚΠΔ), που αφορούν το δικαίωμά σας να ενημερωθείτε για το πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα (όπως αναλυτικά γίνεται με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου).
  • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εφόσον αυτά υφίστανται επεξεργασίας από την Εταιρεία, ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας, τους σκοπούς αυτής, τις κατηγορίες των δεδομένων και τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών αυτών (άρ. 15 ΓΚΠΔ). Σημειωτέον, η Εταιρεία θα σας παράσχει αντίγραφο των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα κατόπιν σχετικού σας αιτήματος, αλλά για τυχόν επιπλέον αντίγραφα διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει την καταβολή εύλογου κόστους.
  • Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων, καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων (άρ. 16 ΓΚΠΔ).
  • Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων («δικαίωμα στη λήθη»), υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νόμιμων δικαιωμάτων της Εταιρείας για τη διακράτησή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις (άρ. 17 ΓΚΠΔ).
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εξέλειπε ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση, ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για τη διακράτησή τους (άρ. 18 ΓΚΠΔ).
  • Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση, ότι η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σας και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Η ικανοποίηση του εν λόγω δικαιώματος τελεί υπό την επιφύλαξη των νόμιμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας για τη διακράτηση των δεδομένων και την εκπλήρωση καθήκοντός της προς το δημόσιο συμφέρον (άρ. 20 ΓΚΠΔ).
  • Δικαίωμα εναντίωσης για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στην Εταιρεία ή για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία ή τρίτος.
  • Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσής σας (άρ. 7 ΓΚΠΔ), που αφορά τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οιαδήποτε στιγμή, για επεξεργασία που γίνεται με βάση τη συγκατάθεση. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης, έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την ανάκληση.

3) Πώς να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα

Τυχόν αιτήματα για άσκηση των δικαιωμάτων χρήστη μπορούν να απευθύνονται στην Εταιρεία μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται σε αυτό το έγγραφο. Αυτά τα αιτήματα μπορούν να ασκηθούν δωρεάν και θα διευθετηθούν από την Εταιρεία το συντομότερο δυνατό και πάντα εντός ενός (1) μηνός.

4) Βάσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Διασφαλίζουμε ότι για τη συλλογή, χρήση και διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων υπάρχει πάντοτε νόμιμη βάση κατά το δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Πιο αναλυτικά:

  • Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας, αναφορικά με τις παρεχόμενες προς τους επισκέπτες υπηρεσίες και για την επιδίωξη του εννόμου συμφέροντος της Εταιρείας να διαφυλάσσει, βελτιώνει και προάγει τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας, όπως ενδεικτικά: την επικοινωνία με τους επισκέπτες, για τη βελτίωση των υπηρεσιών της πλοήγησης στην ιστοσελίδα www.politisgroup.com, την ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας από τεχνικής άποψης και για λόγους ασφαλείας των συστημάτων αυτής.
  • Για την εκπλήρωση νόμιμης υποχρέωσης της Εταιρείας, όπως απαιτηθεί από δικαστική απόφαση ή ζητηθεί από οποιαδήποτε άλλη κρατική αρχή.

5) Σκοποί επεξεργασίας

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε Προσωπικά Δεδομένα που σχετίζονται με εσάς:

α) για σκοπούς επικοινωνίας του επισκέπτη με την Εταιρεία, μέσω της εισαγωγής των προσωπικών και αναγνωριστικών στοιχείων, στοιχείων επικοινωνίας και δεδομένων που μας επικοινωνεί ο επισκέπτης προς το σκοπό αυτό. Η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία και συγκεκριμένα την εξυπηρέτηση του αιτήματος των επισκεπτών. Επιπλέον, η επεξεργασία των δεδομένων αυτών εκ μέρους της Εταιρείας θα λαμβάνει χώρα για λόγους βελτίωσης των παρεχόμενων από αυτήν υπηρεσιών,

β) για σκοπούς βελτίωσης της πλοήγησης στην ιστοσελίδα,

γ) για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που μας επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, και

δ) για την ενάσκηση των νομίμων δικαιωμάτων της Εταιρείας μας

Δεν θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για τη λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων που σας επηρεάζουν ή για τη δημιουργία προφίλ, πλην των όσων περιγράφονται ανωτέρω.

6) Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ενδέχεται να μοιραστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν με παρόχους υπηρεσιών – εξωτερικούς συνεργάτες (αποκαλούμενοι εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων) εντός ή εκτός της Εταιρείας στην ημεδαπή, όπως ενδεικτικά παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών και τεχνολογίας (ΙΤ), οι οποίοι έχουν λάβει εντολή να επεξεργαστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό μας, για τους επιτρεπόμενους σκοπούς, αυστηρά και μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό.

Η Εταιρεία διατηρεί τον έλεγχο και παραμένει εξ ολοκλήρου υπεύθυνη για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας και θα χρησιμοποιεί κατάλληλα μέτρα προστασίας, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία προκειμένου να διασφαλίσει την ακεραιότητα και την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, καθώς και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

Για κάθε άλλη περίπτωση, θα γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μόνο κατόπιν εντολής σας ή με τη σύμφωνη γνώμη σας, όταν υποχρεούμαστε να το πράξουμε στο πλαίσιο εφαρμοστέου νόμου ή Κανονισμού ή βάσει δικαστικού ή επίσημου αιτήματος, ή όταν υποπτευόμαστε δόλιες ή εγκληματικές ενέργειες.

7) Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

H ιστοσελίδα www.politisgroup.com περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους και πλατφόρμες που δεν ανήκουν ή δεν ελέγχονται από εμάς και συγκεκριμένα τις πλατφόρμες του Facebook, Instagram, και LinkedIn. Λάβετε υπόψη, ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές απορρήτου τέτοιων άλλων ιστότοπων ή τρίτων. Σας ενθαρρύνουμε να γνωρίζετε όταν φεύγετε από την ιστοσελίδα να διαβάζετε τις δηλώσεις απορρήτου κάθε πλατφόρμας που ενδέχεται να συλλέγει Προσωπικές Πληροφορίες.

8) Παραβίαση δεδομένων

Σε περίπτωση που αντιληφθούμε, ότι η ασφάλεια της ιστοσελίδας έχει παραβιαστεί ή ότι οι προσωπικές πληροφορίες των επισκεπτών/χρηστών έχουν αποκαλυφθεί σε μη συνδεδεμένα τρίτα μέρη ως αποτέλεσμα εξωτερικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, επιθέσεων ασφαλείας ή απάτης, διατηρούμε το δικαίωμα να λάβουμε εύλογα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της έρευνας και της αναφοράς, καθώς και της κοινοποίησης και της συνεργασίας μας με τις αρχές επιβολής του νόμου. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων, θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες για να ειδοποιήσουμε τα επηρεαζόμενα άτομα εάν πιστεύουμε ότι υπάρχει εύλογος κίνδυνος βλάβης του χρήστη ως αποτέλεσμα της παραβίασης ή εάν η ειδοποίηση απαιτείται διαφορετικά από το νόμο. Όταν το κάνουμε, θα σας στείλουμε ένα email και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω τηλεφώνου.

9) Αλλαγές και τροποποιήσεις

Η Εταιρεία δηλώνει, ότι στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, ενδέχεται να αναθεωρεί ή τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, η οποία επικαιροποιημένη θα βρίσκεται πάντοτε διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.politisgroup.com. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική Απορρήτου, όπως τούτη διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.

10) Χρόνος διατήρησης των δεδομένων σας

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για το χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι να επιτευχθούν οι σκοποί για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικώς. Ενδέχεται, ωστόσο, να μας ζητηθεί να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα λόγω νομοθετικών διατάξεων.

Διατηρούμε ορισμένα από τα προσωπικά δεδομένα σας όσο είστε χρήστης της ιστοσελίδας, όπως ενδεικτικά τις λίστες αναπαραγωγής, την βιβλιοθήκη τραγουδιών σας, τις πληροφορίες του λογαριασμού σας.

Τα δεδομένα που συλλέγονται με βάση τη συγκατάθεσή σας, διατηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί ανά πάσα στιγμή.

Τα  δεδομένα που σχετίζονται με αιτήματά σας διατηρούνται μέχρι να ικανοποιηθεί το αίτημά σας.

11) Αποδοχή αυτής της πολιτικής

Αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει αυτήν την Πολιτική Απορρήτου και συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας www.politisgroup.com, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Εάν δεν συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, δεν έχετε εξουσιοδότηση να χρησιμοποιείτε ή να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα και στις υπηρεσίες που αυτή παρέχει.

12) Πού μπορείτε να προσφύγετε για καταγγελία παραβίασης του ισχύοντος δικαίου για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων;

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): contact@dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

13) Χρήσιμα στοιχεία επικοινωνίας

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματά σας ή εάν έχετε συγκεκριμένα αιτήματα σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα, επικοινωνήστε με την Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@politisgroup.com.

Αυτό το έγγραφο ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 29.06.2023.